پیشنهاد اصلاحی در مواد لایحه

پیشنهاد اصلاحی در مواد لایحه

ب- پیشنهاد اصلاحی در مواد لایحه
۱-مود ۱ تا ۳ قابل ادغام می باشند زیرا موضوع یک نی را تکلیف می کند .
۲- ستادهای استانی و شهرستانی ذکر شده در تبصره یک ماده ۳ باید تعریف و اعضاء آنها مشخص و وظایف مشخصی داشته باشند.
۳- در تبصره ۲ کلمه " مفاد" به "اجرای تکالیف" اصلاح شود
۴- در ماده ۵ عبارت " تکالیف دیگری که دولت برای دستگاه ها تعیین می کند" بعدا " تعیین شده" اضافه شود.
۵- در ماده ۷ عبارت " عضو سازمان بسیج سازندگی" در انتهای بند ۴ اضافه شود.
۶- با عنایت به اینکه صدور مجوز فعالیت سازمانهای مردم نهاد بر عهده وزارت کشور است لذا بند ۸ ماده ۷ یک وظیفه موازی برا وزارت ورزش و جوانان ایجاد می کند لذا بند مذکور باید حذف شود.
۷- حدود ۱۲ سال لز زندگی نوجوانان و جوانان در کلاس های درس آموزش و پرورش طی می شو بنابر این باید تکالیف شفاف و عملیاتی در این لایحه برای ْموزش و پرورش وضع شود تا حدود ۱۲ موضوع تاثیر گذار بر نوجوانان و جوانان را عملیاتی نماید.
بنابر این بنده های ماده ۸ باید تکالیفی باسند و اصلاحات لازم در آن ها باید انجام شود.
۸- در ماده ۱۲ بند زیر اضافه شود:
(ایجاد و حمایت از دفاتر آموزش های کار آفرینی و کسب و کار الکترونیکی)
۹- با عنایت به اینکه کمیته امداد و سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می توانند نوجوانان و جوانان خانواده های تحت پوشش خود ذا مدیریت نماییئ لذا باید در ماده ۱۴ در اینخصوص تکالیفی تعیین گردد.
۱۰- در بند یک ماده ۱۴ عبارت "دو پنجره واحد" بعد از خاص اضافه شود.
۱۱- در بند ۳ اده ۱۴ عبارت " بصورت الکترونیکی و عملیاتی" بعد از خاص اضافه شود.
۱۲- تکالیف تعیین شده در ماده ۱۸ بدلیل مشخص نبودن موضوع مالکیت و تامین منابع عملیاتی نخواهند شد و باید شفاف شوند.
۱۳- در ماده ۱۹ برا اشتغال جوانان روستایی بخصوص فارغ التحصیلان کشاورزی بند زیر اضافه شود:
" به منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ کاربر ارضی کشاورزی اراضی کشاورزی کشاورزانی که قصد فروشدارند خریداری و به جوانان و فارغ التحصیلان کشاورزی به فروش برساند.
۱۴۰ در ماده ۲۴ بند زیر اضافه شود:
( آموزش های کار آفرینی و ایجاد توسعه کارگاه های فنی و حرفه ای ضمن خدمت)

۱۵- در ماده ۲۵ بدلیل محدودیت منابع قرض الحسنه بانک ها، این کلمه در سطر دوم حذف شود و کلمه ( اشتغال) بعد از ازدواج اضافه شود.همچنین در انتهای ماده عبارت "یارانه وام های مذکور در لایحه بودجه سالانه توسط دولت تامین می گردد"